Praha a Bratislava
+420603703703
info@akholy.info

O nás – advokátní a patentová kancelář

 1. Výkon advokacie

Poskytuji veškeré právní služby v rozsahu zákona 85/1996 Sb. O advokacii v platném znění

Zastupování v řízení

 • před civilními soudy
 • správními soudy i úřady
 • trestními soudy i v přípravném řízení

Služby smluvní i mimosmluvní agendy civilní i obchodní, včetně věcí rodinných a dědických

Poradenství ve věcech daňových a řízení podle zákona 377/1992 Sb. O správně daní a poplatků

Právní pomoc v oblasti finanční kontroly

2) Sluzby patentových zástupců

Poskytuji rovněž veškeré služby v rozsahu zákona 417/2004 Sb. O patentových zástupcích v platném znění

Zastupování v řízeních

 • registračních, námitkových i zrušovacích ohledně ochranných známek
 • registračních, námitkových i zrušovacích ohledně vzorů průmyslových
 • registračních, námitkových i zrušovacích ohledně vzorů užitných
 • řízení ve věcech patentů a to přihlašování, určovací i zrušovací řízení
 • před Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky,
 • před Evropských úřadech průmyslového vlastnictví
 • Evropským patentovým úřadem

Rešeršní služby před přihlášením známek, vzorů i patentů

3) Specialní zkušenosti máme v oblastech

Autorské práva

Průmyslová práva (spory o ochranní známky, patenty včetně SPC, průmyslové a užitné vzory)

Nekalá soutěž

Spory o internetové domény

Spory o know-how a obchodní tajemství