Praha
+420 603703703
info@akholy.info

Služby

Poskytuji veškeré právní služby v rozsahu zákona 85/1996 Sb. O advokacii v platném znění

Zastupování v řízení

  • před civilními soudy
  • správními soudy i úřady
  • trestními soudy i v přípravném řízení

Služby smluvní i mimosmluvní agendy civilní i obchodní, včetně věcí rodinných a dědických

Poradenství ve věcech daňových a řízení podle zákona 377/1992 Sb. O správně daní a poplatků

Právní pomoc v oblasti finanční kontroly

Poskytuji rovněž veškeré služby v rozsahu zákona 417/2004 Sb. O patentových zástupcích v platném znění

Zastupování v řízeních

  • registračních, námitkových i zrušovacích ohledně ochranných známek
  • registračních, námitkových i zrušovacích ohledně vzorů průmyslových
  • registračních, námitkových i zrušovacích ohledně vzorů užitných
  • řízení ve věcech patentů a to přihlašování, určovací i zrušovací řízení
  • před Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky,
  • před Evropských úřadech průmyslového vlastnictví
  • Evropským patentovým úřadem

Rešeršní služby před přihlášením známek, vzorů i patentů

Specialní zkušenosti mám v oblastech

Autorské práva

Průmyslová práva (spory o ochranní známky, patenty včetně SPC, průmyslové a užitné vzory)

Nekalá soutěž

Spory o internetové domény

Spory o know-how a obchodní tajemství