Poskytuji veškeré právní služby v rozsahu zákona 85/1996 Sb. O advokacii v platném znění

Zastupování v řízeních

 • před civilními soudy
 • správními soudy i úřady
 • trestními soudy i v přípravném řízení

Služby smluvní i mimosmluvní agendy civilní i obchodní, včetně věcí rodinných a dědických

Poskytuji rovněž veškeré služby v rozsahu zákona 417/2004 Sb. O patentových zástupcích v platném znění

Zastupování v řízeních

 • registračních, námitkových i zrušovacích ohledně ochranných známek
 • registračních, námitkových i zrušovacích ohledně vzorů průmyslových
 • registračních, námitkových i zrušovacích ohledně vzorů užitných
 • řízení ve věcech patentů a to přihlašování, určovací i zrušovací řízení
 • před Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky,
 • před Evropských úřadech průmyslového vlastnictví
 • Evropským patentovým úřadem

Rešeršní služby před přihlášením známek, vzorů i patentů

 • Autorská práva včetně licenčních práv
 • Průmyslová práva (spory o ochranní známky, patenty včetně SPC, průmyslové a užitné vzory)
 • Nekalá soutěž
 • Spory o internetové domény
 • Spory o know-how a obchodní tajemství