Praha
+420 603703703
info@akholy.info

Nekalá soutěž

Každý, kdo se dostane v hospodářském styku do rozporu s dobrými mravy soutěže jednáním způsobilým přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům, dopustí se nekalé soutěže. Nekalá soutěž je zakázána.

Nekalou soutěží je zejména

a) klamavá reklama

b) klamavé označování zboží a služeb

c) vyvolání nebezpečí záměny

d) parazitování na pověsti závodu, výrobku či služeb jiného soutěžitele

e) podplácení

f) zlehčování

g) srovnávací reklama, pokud není dovolena jako přípustná

h) porušení obchodního tajemství

i) dotěrné obtěžování

j) ohrožení zdraví a životního prostředí.